مازیار تهرانی Maziar Tehrani

مازیار تهرانی Maziar Tehrani سال های انقلاب و جنگ چگونه باورهایش را شخم زدند روح مشتاق و دغدغه هایش چگونه از میان درد و رنج های زندگی اش او را موسس و مربی کارگاه های آرامش در طوفان کرد چگونه با یک مشاوره تلفنی رایگان می تواند شما را از بسیاری دردها و رنج های تان رها کند.  تجربه متفاوت اش از دنیای انرژی – ریکی و دیگر مطالب برای تان شنیدنی خواهد بود.

ادبیات شاهد ادبیات صلح ادبیات سکون

با توجه به تجربیاتی که تاکنون کسب کرده ایم و از جایگاهی که امروز به زندگی نگاه می کنیم به نظرمان می رسد که کمترین کارکرد ” ادبیات شاهد ادبیات صلح  ادبیات سکون” خلق آن فکر و احساسی باشد که بسیاری از ترس ها و رنج های انسان را کاهش دهد نگاه به زندگی از آن زاویه ای باشد که دایره حضور انسان را از چنان ابعاد وسیع تری برخوردار نماید که هر تکانه ای در زندگی منجر به زخمی شدن خودمان و دیگران نگردد.