استاد معلم ریکی افروز مستوفی صدری

استاد معلم ریکی افروز مستوفی صدری من افروز مستوفی صدری کوچ و معلم ریکی هستم. آشنایی ام با ریکی، شروع بسیاری از تحول های زندگی ام بوده و هست. مرحله اول تا استادی ریکی اسویی را از سال ۹۱ تا ۹۴ با استادان عزیز و گرامی ام مونیکا حضرت زاده و مازیار تهرانی گذرانده ام و همچنان …
ادامه ی نوشته استاد معلم ریکی افروز مستوفی صدری

کارونا ریکی Karuna Reiki

کارونا ریکی، تلفیق ریکی اسویی و انرژی شفقت الهی است که در العاد انسانی در قالب کردار شفقت آمیز مطرح شده و به شفای عمیق آنچه از گذشته بر دوش اکنون سنگینی می کند همت خود را گماشته است

آموزش ریکی مرحله سوم  جراحی آنلاین مجازی

در این مرحله تمرکز بر شفایی است که اثرات آن را به صورت درمان فیزیکی نیز مشاهده می کنیم. مشکل فرد می تواند گره یا افسردگی رابطه فرد با کسی یا چیزی باشد یا می تواند بیماری جسمی باشد که روند طبیعی درمان اش به تاخیر افتاده است این جراحی روند شفا و درمان را به نحو قابل اندازه گیری سرعت می دهد